Na úřadě obce Vlkov vyřídíte:

Na obci je zřízeno pracoviště Czech POINT. Za úplatu vám tady můžou být v úředních hodinách vydány zejména následující dokumenty: 

DokumentCena
Výpis z Katastru nemovitostí1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Výpis z Obchodního rejstříku1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Výpis z Živnostenského rejstříku1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Výpis z Rejstříku trestů100 Kč
Výpis z registru řidičů1. strana 100 Kč, další strana 50 Kč
Žádost o zřízení datové schránky pro fyzické osobyzdarma

 

Prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat vaše sdělení. Ke svému sdělení můžete přiložit dokument ve formátech: xls, pdf, doc, jpg, rtf, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv. Maximální velikost přílohy je 15 MB.

Adresa elektronické podatelny: ouvlkov@email.cz. V případě zaslání korespondence s kvalifikovaným podpisovým certifikátem bude pak s touto zprávou nakládáno shodným způsobem jako při osobním podání, či prostřednictvím doporučené zásilky.

Při zaslání běžné korespondence, bez použití podpisového certifikátu, je možno využít elektronické adresy ouvlkov@email.cz. Pokud chcete, aby s takovým podáním bylo zacházeno standardním způsobem, je třeba na obecní úřad do pěti dnů doručit vlastnoručně podepsaný originál některým ze standardních způsobů.

Upozornění: Položky označené hvězdičkou jsou povinné

Soubory musí být menší než 15 MB.
Povolené typy souborů: gif jpg jpeg png txt rtf pdf doc docx xls xlsx ods.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webové stránce obce https://www.obecvlkov.cz/ochrana-osobnich-udaju.

Kontrola proti spamu

Formuláře, kterými se lze obracet na obec, jsou přístupny zde.
Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadu v úředních hodinách.

Poplatky za odpady upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  

Postup přihlášení plátce poplatku za komunální odpad je uveden v sekci Odpady a nakládání s nimi.

Platby poplatků lze uskutečnit v hotovosti na Obecním úřadu ve Vlkově o úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet Obce Vlkov č. ú. 12629551/0100,
variabilní symbol: 1345, zpráva pro příjemce: odpady + rok + jméno plátce.

Poplatky za psy upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa je ve výši 100 Kč, poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. Poplatek je splatný do konce března běžného roku.

Platby poplatků lze uskutečnit v hotovosti na Obecním úřadu ve Vlkově o úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet Obce Vlkov č. ú. 12629551/0100,
variabilní symbol: popisné číslo, zpráva pro příjemce: pes + aktuální rok + jméno plátce.

Pro osvobození od poplatku je držitel psa povinen prokázat se průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Změnu místa pobytu hlásí za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce. K přihlášení je nutné předložit platný občanský průkaz přihlašovaného (za děti do 15 let rodný list nebo občanský průkaz dítěte).

Pokud přihlašovaný není vlastníkem objektu, do kterého se přihlašuje, vlastník objektu (po předložení občanského průkazu) potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ (pouze na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu).

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 50,- (děti do 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny).

Obec Vlkov jako provozovatel a správce veřejného pohřebiště zajišťuje pronájem hrobových míst na základě schváleného Řádu veřejného pohřebiště obce Vlkov.

Stávající smlouvy o pronájmu hrobových míst jsou uzavřeny s nájemci do 31.12.2025. K uzavření smluv o pronájmu na další desetileté období budou nájemci osloveni v průběhu roku 2025.

Obecní úřad provádí vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování podpisu na listině).

Vidimaci a legalizaci upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu. Žadatel o legalizaci, jde-li o státního občana České republiky, předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.

Oranžové plastové pytle na nápojové kartony si můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadu nebo v obchodě Petra Hynka ve Vlkově. 

Pytle s nápojovými kartony patří do žlutých nádob na plasty.


Na Městském úřadě v Jaroměři vyřídíte:

Agendu náležející do působností obce s rozšířenou působností vykonává pro Obec Vlkov Městský úřad v Jaroměři. Jedná se například o vystavování občanských a řidičských průkazů, žádosti o územní řízení a stavební povolení apod.

Popisy postupů - návody na řešení životních situací:

Průvodce životními událostmi - Portál veřejné správy České republiky:

- Narození dítěte

- Změna trvalého pobytu

- Uzavření manželství

- Úmrtí

Služby veřejné správy - popisy úkonů na Portálu veřejné správy


Aktuální informace Ministerstva vnitra:

- k vydávání občanských průkazů a cestovních pasů

- z oblasti evidence obyvatel