Poplatky za odpady upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.  

Postup přihlášení plátce poplatku za komunální odpad je uveden v sekci Odpady a nakládání s nimi.

Platby poplatků lze uskutečnit v hotovosti na Obecním úřadu ve Vlkově o úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet Obce Vlkov č. ú. 12629551/0100,
variabilní symbol: 1345, zpráva pro příjemce: odpady + rok + jméno plátce.