Povinně zveřejňované informace podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. NÁZEV

  Název: Obec Vlkov

  Kraj: Královéhradecký

  Okres: Náchod

 2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

  Obec Vlkov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.

  Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku.

  Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce; dalšími orgány obce jsou starosta a obecní úřad. Funkce člena zastupitelstva obce je veřejnou funkcí. Starostu a místostarostu volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

  Obec spravuje své záležitosti samostatně (v rámci samostatné působnosti). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a to jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

  Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

  Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

  Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

 3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

  Orgány Obce Vlkov:

  • starosta obce
  • místostarosta obce
  • zastupitelstvo obce - 7 členů
  • kontrolní výbor
  • finanční výbor
  • kulturní výbor
  • stavební výbor
  • výbor pro životní prostředí

  Obecní úřad:

  • starosta obce
  • místostarosta obce
  • účetní
  • pracovníci úklidu a údržby obce

  Obecní organizace:

  • Obecní knihovna
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vlkov
  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Vlkov

  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  4.3 Úřední hodiny

  Čtvrtek 18 - 20 hodin

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: + 420 491 810 650

  4.5 Adresa internetových stránek
  oficiální: https://obecvlkov.cz/

  4.6 Adresa podatelny

  Obec Vlkov / Obecní úřad Vlkov

  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě

  4.7 Elektronická adresa podatelny
  oficiální: ouvlkov@email.cz

  Elektronická podatelna

  4.8.Datová schránka: i36a6i7

 5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

  Komerční banka a.s., pobočka Jaroměř, č.ú. 12629551/0100, platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

 6. IČO

  00273198

 7. PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  Obec není plátcem DPH.

 8. DOKUMENTY
 9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
 10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadu obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

  Náležitosti stížnosti nejsou blíže právním předpisem specifikovány, je však nutno, aby z ní bylo patrno, kdo tuto stížnost podává, čeho se stížnost týká a případně čeho se stěžovatel stížností domáhá. Adekvátní formou stížnosti může být např. volně formulovaný podnět starostovi obce doručený v písemné podobě, elektronickou cestou (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) nebo ústně na obecním úřadu např. v rámci úředních hodin.

  Petice lze podávat na obecním úřadu v úředních hodinách nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na adresu obecního úřadu. Petice musí být písemná, náležitosti petic a jejich vyřizování stanoví zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním.


  Opravné prostředky

  Formuláře


  Popisy postupů - návody pro řešení ŽIVOTNÍCH SITUACÍ - Vyřídíte na úřadě

  Popisy úkonů orgánu veřejné moci dle příl. č. 2 k vyhl. č. 515/2020 Sb., zveřejněné Ministerstvem vnitra na Portálu veřejné správy:

 11. PŘEDPISY

  11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  11.2 Vydané právní předpisy

  Vydané právní předpisy obce Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou dostupné na internetových stránkách obce a jsou též k nahlédnutí na obecním úřadu.

  Sbírka právních předpisů - platné obecně závazné vyhlášky Obce Vlkov.

  Sbírka právních předpisů - platné nařízení Obce Vlkov.

 12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

  12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížností nebyla dosud přijata.


 13. LICENČNÍ SMLOUVY

  13.1 Vzory licenčních smluv
  Obec Vlkov nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  13.2 Výhradní licence

  Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.


 14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem obce Vlkov dle zákona 106/1999 Sb.

  Rozsudky
  Proti obci Vlkov nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Takový rozsudek dosud vydán nebyl.

  Výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:
  Obec Vlkov doposud neměla žádné soudní spory v záležitosti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a proto doposud nevynaložila žádné výdaje na vedení takovýchto právních sporů. 15. DALŠÍ POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

  GDPR - Informace o zpracování osobních údajů: Zde naleznete Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování za správce údajů Obec Vlkov dle zákona č. 110/2019 Sb. a informace vztahující se k agendám (účelům zpracování) osobních údajů.

  Povinně zveřejňované obecné informace dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole: Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018

  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace: Přehled poskytnutých informací na základě žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

  Informace o informačních systémech veřejné správy - užívané sw licence: Přehled aplikačního a licenčního software obce Vlkov

  Prohlášení o přístupnosti webových stránek  REJSTŘÍKY

  Obecní úřad Vlkově nevede žádný veřejný rejstřík.

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Katastr nemovitostí - nahlížení