Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Název

  Obec Vlkov

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Vlkov (dále jen obec) vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako územní samosprávná jednotka. Tento zákon byl později nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

  Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen “samostatná působnost”). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a to jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

  Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

 3. Organizační struktura

  Orgány Obce Vlkov:

  • Sedmičlenné zastupitelstvo
  • starosta obce
  • účetní
  • obecní úřad

  Orgány zastupitelstva obce:

  • kontrolní výbor
  • finanční výbor
  • kulturní výbor
  • stavební výbor
  • výbor pro životní prostředí

  Obecní organizace:

  • Obecní knihovna
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vlkov
  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  4.3 Úřední hodiny

  Čtvrtek 18 - 20 hodin

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: +420 491 810 650

  4.5 Čísla faxu

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: https://obecvlkov.cz/

  4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

  Pro elektronickou komunikaci s Obcí Vlkov je možné použít následující prostředky:

  Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

  Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zák. 500/2000 Sb.“ správního řádu.

  Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

  Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

  4.8 Další elektronické adresy
  oficiální: ouvlkov@email.cz (zároveň slouží jako e-podatelna)

  Datová schránka: i36a6i7

 5. Případné platby lze poukázat

  Komerční banka a.s., pobočka Jaroměř, č.ú. 12629551/0100

 6. IČO

  00273198

 7. DIČ

  -

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace

  Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

  Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

  Obec Vlkov uveřejňuje informace:

  • na úřední desce
  • prostřednictvím internetové úřední desky - adresa: www.obecvlkov.cz,
  • informace je možné dále získat v kanceláři obecního úřadu o úředních hodinách.

  Žadatelem může být každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informace.

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím
  telekomunikačního zařízení.

  Ústně

  • osobně na Obecním úřadě ve Vlkově o úředních hodinách,
  • telefonickým dotazem na tel. č.: 491 810 650.

  Písemně

  • na adrese: Obecní úřad Vlkov, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř.

  Elektronicky

  • e-mail: ouvlkov@email.cz

  Obec poskytne údaje, které se vztahují k její samostatné i přenesené působnosti.
  Výjimkou jsou informace, jejich zveřejnění vylučuje zákon.

 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení (elektronickou poštou, faxem). Zvolené formě žádosti odpovídá i způsob jejího vyřízení.

  Žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt (obec).

  Na ústní žádost lze v jednoduchých případech podat ústní informaci.

  Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

  U písemné žádosti musí být zřejmé:

  • kterému povinnému subjektu je určena,
  • kdo ji činí (jméno, příjmení, adresa, podpis, elektronická adresa),

   

  Pokud žádost výše uvedené podmínky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele ve lhůtě do
  7 dnů do podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti.

  Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti obecního úřadu, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnost se sdělí do 3 dnů žadateli.

  Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo do upřesnění žádosti podle písmena a), a to písmeně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.

  Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však
  o 10 dní. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to však před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

  Pokud obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví a nebyla-li žádost odložena, vydá
  o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele.

  Jestliže orgán ve lhůtě pro vyřízení žádosti neposkytl informace či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informace odepřel. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

  Písemná žádost:

  • musí být srozumitelná,
  • musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována,
  • nesmí být formulována příliš obecně.
 11. Opravné prostředky

  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do
  15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, tj. u obecního úřadu.

  O odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu rozhoduje povinný subjekt nejblíže vyššího stupně nadřízený povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Jde-li o rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje o odvolání obecní rada, pokud obecní zastupitelstvo nestanoví, že rozhoduje jiný orgán obce. Tam, kde není volena rada obce, rozhoduje starosta. V případě přenesené působnosti bude o odvolání rozhodovat krajský úřad.

  Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil; za den doručení tohoto rozhodnutí se považuje dne následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání.

  Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

  Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o odmítnutí žádosti lez podat rozklad, o kterém rozhoduje vedoucí ústředního orgánu státní správy. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona.

  Proti opatřením zastupitelstva obce v přenesené i samostatné působnosti, která odporují zákonu, lze kdykoli podat písemně nebo ústně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Královéhradeckého Kraje.

 12. Formuláře
  Žádost o informace
 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

  Přehled nejčastějších životních situací, které můžete řešit přímo na Obecním úřadě, naleznete zde i další důležité rady a praktické informace.

  popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Obec se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva obce. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vlkov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

  • Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
  • zákon č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
  • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
  • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, v platném znění
  • zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení, v platném znění
  • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, v platném znění
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, v platném znění
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
  • zákon č. 563/1991 Sb,. o účetnictví, v platném znění
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  • zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, v platném znění
  • zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, v platném znění
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění
  • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
  • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění
  • zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, v platném znění
  • zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, v platném znění
  • zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, v platném znění
  • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění
  • zákon ČNR č. 553/1991 Sb, o obecní policii, v platném znění
  • nařízení vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii, v platném znění
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
  • zákoník práce č. 262/2006 Sb., v platném znění
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách, v platném znění
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákon ač. 106/1999 Sb., v platném znění
  • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění
  • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění
  • zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění
  • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

  Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními obce Vlkov, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Vyhlášky a nařízení”.

  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

  14.2 Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  Obec Vlkov nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

  16.3 Užívané sw licence
  Přehled aplikačního a licenčního software obce Vlkov

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

  17.1. Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem obce Vlkov dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky
  Proti obci Vlkov nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

  17.3 Výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení:

  Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje.

 18. Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Registr zdravotnických zařízení

  Katastr nemovitostí - nahlížení

  Portál veřejné správy

 19. Informace o zpracování osobních údajů

  Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

 20. Povinně zveřejňované obecné informace dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole

  Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2017