Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Název

  Obec Vlkov

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Vlkov jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu. Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

  Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

  Obec spravuje své záležitosti samostatně (dále jen “samostatná působnost”). Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a to jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem.

  Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost.

  Nadřízeným správním orgánem bude při postupech podle správního řádu a daňového řádu Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Dozorovým a kontrolním orgánem je ve vztahu k samostatné působnosti Ministerstvo vnitra, ve vztahu k působnosti přenesené Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

  Přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok provádí auditorská společnost.

 3. Organizační struktura

  Orgány Obce Vlkov:

  • starosta obce
  • místostarosta obce
  • zastupitelstvo obce - 7 členů
  • kontrolní výbor
  • finanční výbor
  • kulturní výbor
  • stavební výbor
  • výbor pro životní prostředí

  Obecní úřad:

  • starosta obce
  • místostarosta obce
  • účetní

  Obecní organizace:

  • Obecní knihovna
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů
 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Vlkov
  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Vlkov

  Vlkov 120
  551 01 Jaroměř

  4.3 Úřední hodiny

  Čtvrtek 18 - 20 hodin

  4.4 Telefonní čísla
  Telefon: 491 810 650

  4.5 Čísla faxu
  Fax: ---

  4.6 Adresa internetové stránky
  oficiální: https://obecvlkov.cz/

  4.7 Adresa e-podatelny

  ouvlkov@email.cz

  Elektronickou komunikaci s orgány veřejné moci upravují zejména tyto právní předpisy: zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi.

  Pro elektronickou komunikaci s Obcí Vlkov je možné použít následující prostředky:

  Povinné náležitosti podání v elektronické podobě na e-podatelnu

  Aby žádost zaslaná e-mailem na adresu elektronické podatelny měla charakter podání ve smyslu správního řádu, musí splnit požadavky stanovené ustanovením § 37 odst. 4 a 5 „odkaz na zák. 500/2000 Sb.“ správního řádu.

  Podání učiněné v elektronické podobě (s výjimkou podání prostřednictvím datové schránky):

  • musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem, založeném na kvalifikovaném certifikátu vydaném jednou z akreditovaných certifikačních služeb
  • pokud není opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, musí být do 5 dnů potvrzeno písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem.

  Bude-li podání činit zmocněnec na základě plné moci prostřednictvím své datové schránky nebo e-mailem, plná moc k zastupování musí být podepsána zmocnitelem. Pokud je plná moc v podobě elektronického dokumentu připojena k podání doručovanému prostřednictvím datové schránky zmocněnce nebo zasílanému e-mailem, musí být buď podepsána zaručeným elektronickým podpisem zmocnitele, nebo musí jít o výstup autorizované konverze. Pokud je dokument v elektronické podobě připojen „obyčejně“ k podání, které je doručováno prostřednictvím datové schránky podatele nebo e-mailem (nejde tedy o výstup autorizované konverze ale dokument je „obyčejně“ naskenovaný), má stejné účinky jako obyčejná neověřená kopie.

  4.8 Další elektronické adresy
  oficiální: ouvlkov@email.cz (zároveň slouží jako e-podatelna)

  Datová schránka: i36a6i7

 5. Případné platby lze poukázat

  Komerční banka a.s., pobočka Jaroměř, č.ú. 12629551/0100

  Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

 6. IČO

  00273198

 7. DIČ

  Obec není plátcem DPH.

 8. Dokumenty
 9. Žádosti o informace

  Obec Vlkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

  Ústně

  • osobně na Obecním úřadu Vlkov v úředních hodinách
  • telefonicky na tel. č.: 491 810 650

  Písemně

  • na adrese: Vlkov 120, 551 01 Jaroměř

  Elektronicky

  • na e-mailové adrese: ouvlkov@email.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
  • datovou schránkou – i36a6i7

  Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

  • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
  • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
  • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
  • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
   

  Příjem žádostí a dalších podání a stanovený postup při jejich podávání a vyřizování dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

  Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

  Fyzická osoba uvede v žádosti

  • jméno,
  • příjmení,
  • datum narození,
  • adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště.

  Právnická osoba uvede

  • název,
  • identifikační číslo,
  • adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

  Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.

  Neobsahuje-li žádost zákonem stanovené náležitosti a adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána způsobem uvedeným výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona.

  Obecní úřad posoudí obsah žádosti a věc odmítne nebo odloží v případě, že

  • je žádost nesrozumitelná,
  • není zřejmé, jaká informace je požadována,
  • nebo je formulována příliš obecně,

  a vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti obecního úřadu (tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli).

  Nerozhodne-li dle výše uvedených možností, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění a to buď odkazem na zveřejněný údaj, písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo formou paměťových médií. Lhůtu 15 dnů pro poskytnutí informace může obecní úřad prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dnů, tj. na 25 dnů. Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty základní lhůty 15 dnů pro poskytnutí informace. Mezi závažné důvody se řadí např. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, nebo také konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.

  Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí již zveřejněné informace, může obecní úřad nejpozději do 7 dnů, místo poskytnutí informace, sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

  V případě, že obecní úřad žádosti, byť i jen zčásti nevyhoví, vydá v 15 denní lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. Obsah, formu a náležitosti rozhodnutí stanoví § 67 a následně ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

  Obecní úřad neposkytne informace v případě, že se jedná o obchodní tajemství, utajovanou informaci, autorské právo, důvěrnosti majetkových poměrů. Pokud nebylo žádosti vyhověno z výše uvedených důvodů, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

  Podle § 2 odst. 4 citovaného zákona „se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Obecní úřad může omezit poskytnutí informace, pokud se vztahuje výlučně k interním předpisům obecního úřadu nebo v případě, že se jedná o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí obecního úřadu, pokud zákon nestanoví jinak, to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím. Dále může obecní úřad omezit poskytnutí informace, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž tuto povinnost zákon neukládá nebo pokud ji obecní úřad zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího stanoveného období nebo pokud by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského. Právo odepřít informaci trvá pouze po dobu, po kterou trvá důvod odepření.


 10. Příjem žádostí a dalších podání

  Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadu obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

  Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7),nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8).

  Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

 11. Opravné prostředky

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnut vydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

  Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně,jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

  • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

  proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu(obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf


  Samostatná působnost obce

  V samostatné působnosti se nevydávají s výjimkou § 56-58 zákona o obcích správní rozhodnutí a neplatí zákon 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“). Nelze se proto bránit formou odvolání.

  Proti rozhodnutím vydaným v samostatné působnosti se lze bránit stížností uplatněnou:

  • vyššího orgánu obce,
  • u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (pozastavení pro nezákonnost),
  • u soudu (oblast správního soudnictví).

  Přenesená působnost obce

  Obecným procesním předpisem, upravujícím postup při rozhodování, je správní řád (č. 500/2004 Sb.)

  Opravným prostředkem proti nepravomocnému rozhodnutí je odvolání.

  Každé rozhodnutí musí obsahovat tzv. poučení účastníka řízení, které určuje:

  • zda je odvolání přípustné,
  • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje),
  • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu Vlkov),
  • lhůtu, do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí).

  Odvolání lze podat

  • písemně (poštou nebo předat na podatelně obecního úřadu),
  • e-mailem s podmínkou, že bude do nejpozději do pěti dnů doplněno písemně,
  • e-mailem na adresu e-podatelny, pokud je použit zaručený elektronický podpis.

  Zákon má pro formu odvolání zvláštní požadavky. Platí obecné podmínky podání dle ust. § 37 správního řádu. Odvolání by mělo obsahovat dále:

  • v jakém rozsahu je odvolání napadáno,
  • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy,
  • potřebný počet výtisků (pro všechny účastníky a správní orgán).

  Proti rozhodnutí o zamítnutí informace podle zák. 106/1999 Sb. lze podat odvolání (vždy u Obecního úřadu Vlkov). Odvolání se podává písemně výše uvedenými způsoby.

  O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu, které se týká informací ve věcech samostatné působnosti obce, rozhoduje zastupitelstvo obce, ve věcech přenesené působnosti rozhoduje krajský úřad.

 12. Formuláře

  Formuláře, kterými se lze obracet na obec, jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadu v úředních hodinách.


 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Obec se řídí předpisy, které obsahují základní ustanovení, vymezení samostatné i přenesené působnosti, upravují pravomoci zastupitelstva obce. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Vlkov jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

  Další odkazy:

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na stránkách Ministerstva vnitra - zveřejněné stejnopisy Sbírky zákonů

  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz


  14.2 Vydané právní předpisy

  Vydané právní předpisy obce Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou dostupné na internetových stránkách obce a jsou též k nahlédnutí na obecním úřadu.

 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv
  Obec Vlkov nedisponuje s informacemi, které jsou předmětem ochrany práva autorského a mohla by být poskytnuta na základě licenční nebo podlicenční smlouvy. V případě, že taková situace nastane bude řešena samostatně dle konkrétního případu

  16.2 Výhradní licence

  Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

  17.1 Výroční zpráva
  Zde naleznete přehled všech výročních zpráv poskytnutých úřadem obce Vlkov dle zákona 106/1999 Sb.

  17.2 Rozsudky
  Proti obci Vlkov nebylo vedeno žádné soudní řízení ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

  17.3 Výdaje na soudy
  Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č.106/1999 Sb., a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Prozatím nebyly vynaloženy žádné výdaje. 18. DALŠÍ POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

  GDPR - Informace o zpracování osobních údajů: Zde naleznete Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování za správce údajů Obec Vlkov dle § 8 a násl. zákona č. 110/2019 Sb.

  Povinně zveřejňované obecné informace dle § 26 zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole: Obecné informace o výsledcích kontrol za rok 2018

  Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace: Přehled poskytnutých informací na základě žádostí o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb.  DALŠÍ DOPORUČENÉ ZÁKONNÉ INFORMACE

  GDPR

  Informace o informačních systémech veřejné správy - užívané sw licence: Přehled aplikačního a licenčního software obce Vlkov  DALŠÍ INFORMACE

  Rejstříky

  Živnostenský rejstřík
  Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

  Veřejný rejstřík a Sbírka listin
  Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

  Ostatní registry a rejstříky státní správy
  Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

  Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
  ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

  Katastr nemovitostí - nahlížení

  Portál veřejné správy