Odvolání

Odvolání jako opravný prostředek proti rozhodnutí vydaném ve správním řízení

Odvolací řízení upravuje § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Každé rozhodnutí musí obsahovat poučení účastníka řízení, ve kterém je uvedeno:

 • zda je odvolání přípustné
 • ke komu se účastník může odvolat (zpravidla ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje)
 • kde se odvolání podává (vždy u Obecního úřadu Vlkov)
 • lhůtu, do kdy je možno odvolání podat (zpravidla 15 dnů po doručení rozhodnutí).

Účastník řízení může proti rozhodnutí podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak. Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat následující údaje:

 • proti kterému rozhodnutí směřuje a v jakém rozsahu ho napadá
 • v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo
 • není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí
 • odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis

Odvolání lze podat u Obecního úřadu ve Vlkově, Vlkov 120, 551 01 Jaroměř:

 • písemně (poštou nebo předat na podatelně obecního úřadu),
 • e-mailem s podmínkou, že bude do nejpozději do pěti dnů doplněno písemně,
 • e-mailem na adresu e-podatelny, pokud je použit zaručený elektronický podpis.
 • Obec Vlkov k této věci nepožaduje žádný formulář

Odvolání jako opravný prostředek proti rozhodnutí obce  o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace

Odvolání je opravným prostředkem proti rozhodnutí obce jako povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Odvolání se podává písemně výše uvedenými způsoby.

Postup při odvolání upravuje § 16 zákona č. 106/1999 Sb.:

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu (obce) o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.
 • Obec předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.
 • Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.
 • Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí žádosti, zruší rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti nebo jeho část a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu podle věty první se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.
 • Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Stížnost

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace upravuje § 16a zákona č. 106/1999 Sb.:

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel:

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na již zveřejněnou informaci, trvá na přímém poskytnutí informace a obec mu ji neposkytla
 • kterému po uplynutí lhůty 15 dnů, případně prodloužené lhůty 15 + 10 dnů nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady nebo odměny, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací

Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

Stížnost se podává u povinného subjektu (obce), a to do 30 dnů ode dne:

 • doručení sdělení o již zveřejněné informaci,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace (15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění), případně prodloužení lhůty o 10 dní ze závažných důvodů

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Krajský úřad Královéhradeckého kraje). Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti postupuje podle § 16 odst. 6 zákona a rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost předložena.

Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti

Rozhodnutí nadřízeného orgánu ve věci stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dospěje-li správní orgán při přezkumu k závěru, že informace byly odepřeny nezákonně, a dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16 odst. 4 zák. č. 106/1999 Sb.

K opatřením proti nečinnosti nadřízeného orgánu podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.