Obec Vlkov zveřejňuje informace následujícími způsoby:

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Ústně

 • osobně na Obecním úřadu Vlkov v úředních hodinách
 • telefonicky na tel. č.: 491 810 650

Písemně

 • na adrese: Vlkov 120, 551 01 Jaroměř

Elektronicky

 • na e-mailové adrese: ouvlkov@email.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 • datovou schránkou – i36a6i7

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

 • utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
 • obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb.)
 • skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
 • skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O INFORMACE A STANOVENÝ POSTUP PŘI JEJICH PODÁVÁNÍ A VYŘÍZOVÁNÍ dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), Žádost lze podat i ústně, není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Možnosti podání žádosti:

 • žádost lze podat ústně, písemně na adresu obecního úřadu, za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)
 • žadatel se v případě ústně podávané žádosti osobně dostaví v úředních hodinách do kanceláře obecního úřadu
 • pošle písemnou žádost na adresu obecního úřadu nebo využije služeb elektronické pošty
 • nepovažuje-li žadatel poskytnutou ústně podanou informaci za dostatečnou, je třeba podat žádost písemně
 • není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, je nutné, aby žadatel podal žádost písemnou 

Kde a s kým tuto životní situaci řešit:

 • v případě ústně podané žádosti řeší žadatel svůj požadavek na informace vždy s daným pracovníkem obecního úřadu, nejlépe se starostou 
 • v případě písemně zaslané žádosti, obdrží žadatel odpověď na informace písemně nebo na médiu 

Při podávání žádosti o informace se doporučuje dodržet tento postup: 

 • pro žádosti podané písemně platí ustanovení § 14 až 16a a § 18 zákona č. 106/1999 Sb.
 • ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona 
 • fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště 
 • právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu

 Postup povinného orgánu:

 • pokud ze žádosti není zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona, a pokud žádost neobsahuje adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána jak je uvedeno výše, není žádostí ve smyslu tohoto zákona
 • je-li žádost nesrozumitelná, vyzve žadatele o její upřesnění do 7 dnů, nebude-li žádost upřesněna do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • pokud informace nespadá do jeho působnosti, žádost odloží a toto sdělí žadateli do tří dnů
 • pokud žádost splňuje všechny náležitosti, poskytne pracovník vyřizující žádost požadovanou informaci nejpozději do 15 dnů od přijetí podání

Lhůty: 

 • odkaz na zveřejněnou informaci (§ 6 odst. l): 7 dnů
 • výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace (§ 14 odst. 5, písm. b): 7 dnů
 • sdělení o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu (§ 14 odst.5, písm. c): 7 dnů 
 • poskytnutí informace žadateli (§ 14 odst. 5, písm. d): 15 dnů
 • prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů(§ 14 odst. 7): 10 dnů
 • rozhodnutí o odvolání (§ 16 odst. 3): 15 dnů
 • upřesnění žádosti o informaci žadatele (§ 14 odst. 5, písm. a): 30 dnů
 • lhůta pro odvolání: 15 dnů

 Kdy se informace neposkytne:

 • je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost
 • jde-li informace vypovídající o osobnosti a soukromí fyzické osoby (národnost, rasový původ, náboženské zaměření, členství v politických stranách a hnutí, o její trestné činnosti, zdraví, majetkových poměrech atd.)
 • pokud je požadovaná informace označena za obchodní tajemství
 • jde-li o informace o probíhajícím trestním řízení
 • pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům toho, kdo je o informaci požádán

Co když orgán žádosti nevyhoví:

 • pokud povinný orgán, byť i jen z části, žádosti nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá:

 • odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo takové rozhodnutí měl vydat

 

 Další informace:

Přehled poskytnutých informací na žádosti dle zák. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad

Opravné prostředky

Výroční zprávy

Formulář žádosti