Obecní úřad provádí vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou) a legalizaci (ověřování podpisu na listině).

Vidimaci a legalizaci upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování.

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též "vidimovaná listina") se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

K legalizaci na úřadě předložte listinu, na které chcete ověřit pravost podpisu. Žadatel o legalizaci, jde-li o státního občana České republiky, předloží k prokázání své totožnosti platný občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč. Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.