Poplatky za psy upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.

Poplatek za jednoho psa činí 50 Kč za rok, poplatek za každého dalšího psa je ve výši 100 Kč, poplatek se platí za psa staršího 3 měsíců. Poplatek je splatný do konce března běžného roku.

Platby poplatků lze uskutečnit v hotovosti na Obecním úřadu ve Vlkově o úředních hodinách nebo bankovním převodem na účet Obce Vlkov č. ú. 12629551/0100,
variabilní symbol: popisné číslo, zpráva pro příjemce: pes + aktuální rok + jméno plátce.

Pro osvobození od poplatku je držitel psa povinen prokázat se průkazem ZTP nebo ZTP/P.