Registrační číslo projektu             CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014423

Název projektu                               Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997

Celkové výdaje projektu:               1 830 778,24 Kč

Celkové způsobilé výdaje:             1 500 000,00 Kč

Příspěvek EU:                                  1 425 000,00 Kč

Rozpočet obce:                                  405 778,24 Kč (spolufinancování a dofinancování)

Obec Vlkov podala žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty SCLLD – SC 4.1 a výzvy č. 13 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují - IROP - Bezpečná doprava III“ na projekt „Zvýšení bezpečnosti v obci Vlkov - chodník podél silnice III/2997“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 500 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95 %, tedy 1 425 000,00 Kč a 5 % připadne na spolufinancování z rozpočtu obce. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 30. 9. 2021.

Cílem projektu je zajistit bezpečnost a bezbariérovost dopravy v zájmu zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, zejména tedy pěší a veřejné hromadné dopravy. Cílem projektu je tedy rekonstrukce chodníku podél komunikace III/2997 od obecního úřadu k autobusové zastávce „Vlkov“, včetně bezbariérového uzpůsobení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a to vše za účelem zajištění maximální bezpečnosti uživatelů pěší dopravy v daném úseku. 

Zrekonstruovaný chodník bude řešen bezbariérově.

Realizací projektu se tedy očekává zvýšení bezpečnosti chodců a uživatelů veřejné dopravy a ve svém důsledku i zvýšení bezpečnosti uživatelů automobilové dopravy, kteří daným místem projíždí.