Obci Vlkov byla dne 21. září 2023 doručena petice proti výstavbě fotovoltaické elektrárny, jejíž část má vzniknout v katastru obce. Ve Vlkově se k petici připojilo 234 občanů, což představuje 78 % oprávněných voličů. 

Zastupitelstvo obce petici projednalo na svém zasedání konaném dne 20. října 2023 za přítomnosti zástupců petičního výboru a veřejnosti a přijalo k ní následující usnesení číslo 9/9/2023:

„Zastupitelstvo Obce Vlkov bere na vědomí Petici proti výstavbě fotovoltaické elektrárny, podanou k Obecnímu úřadu Vlkov dne 21. 9. 2023. Zastupitelstvo petici projednalo a konstatuje, že její obsah významně souzní s postojem zastupitelstva obce vyjádřeným již na veřejném jednání občanů s investorem projektu agrovoltaické elektrárny v katastru obcí Vlkov, Rasošky a Nový Ples, konaném dne 15. června 2023, při němž zastupitelé obce veřejně prohlásili záměr za nepřiměřený rozsahem z pohledu záboru volné krajiny s jednoznačně negativním dopadem stavby na ráz krajiny, na její prostupnost a přístupnost pro obyvatele i pohyb zvěře a označili za zájem obce dosažení co největších odstupových vzdáleností fotovoltaického zařízení od zastavěného území obce a nejlépe zrušení celého záměru. Zastupitelstvo obce Vlkov bude proto i nadále zastávat dříve formulovaný postoj a při svém dalším rozhodování vycházet z většinové vůle občanů.“