Společnost BEAS, a. s představila veřejnosti dne 15. 6. 2023 ve Vlkově svůj podnikatelský záměr - projekt fotovoltaické elektrárny, kterou zamýšlí vybudovat na zemědělských plochách v prostoru mezi obcemi Vlkov, Rasošky a Nový Ples.

Zastupitelé obce Vlkov konstatují:

  • Záměr považuje Obec Vlkov za nepřiměřený rozsahem z pohledu záboru volné krajiny.
  • Stavba bude mít jednoznačně negativní dopad na ráz krajiny, na její prostupnost a přístupnost pro obyvatele i pohyb zvěře.   
  • Obec obdržela návrh smlouvy s nabídkou od investora. Dosud o ní nebylo jednáno (bude tak učiněno až po projednání se zbývajícími dvěma obcemi). 
  • Prvořadým zájmem obce je dosáhnout co největších odstupových vzdáleností fotovoltaického zařízení od zastavěného území obce a nejlépe zrušení celého záměru.
  • Při dalších jednáních bude obec dbát většinového názoru občanů.